مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد رضا
نام خانوادگی:طالبی
شهرت:طالبی
نخصص ها:ادبیات فارسی ، علوم تربیتی

زندگی نامه

اهل گرگانم
روزگارم بد نیست
تکه نانی
 سر سوزن ذوقی
و خدایی که نگه دار من است