هفت شهر عشق
54 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هفت شهر عشق : گفت ما را هفت وادی در ره است چون گذشتی هفت وادی، در گه است باز ناید در جهان زین راه کس نیست از فرسنگِ آن آگاه کس چون نیاید باز کس زین راهِ دور چون دهندت آگهی ای ناصبور چون شدند آن جایگه گُم سر بسر کی خبر بازت دهند ای بی خبر هست وادی طلب آغاز کار وادی عشق است زان پس بیکنار پس سیم وادی است از آن معرفت هست چارم وادی استغنا صفت هست پنجم وادی، توحید پاک پس ششم وادی ، حیرت صعبناک هفتمین وادی فقر است و فنا بعد از این وادی ، روش نبود ترا